OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest FATRO POLSKA Sp. z o.o. przy ulicy Bolońskiej 1 w Kobierzycach, KRS 0000084248, NIP 897-15-00-761, REGON 931066107.

Państwa dane będą przetwarzane:

a. w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b. dla celów wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, w tym m.in. przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit.c RODO),

c. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (m.in. ustalenia lub dochodzenia roszczeń/obronie przed roszczeniami), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym firma powierzyła przetwarzanie danych osobowych, tj. takie jak: podmiot świadczący usługi informatyczne, podmiot świadczący usługi hostingowe, ubezpieczyciele, obsługa prawna, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy konsultingowe, które wspierają Administratora w realizacji jego statutowej działalności, organy uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów i zamówień oraz wzajemnej współpracy. W przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż do czasu ustania celu przetwarzania. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o czas niezbędny do dochodzenia roszczeń, a także o czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W zakresie danych przetwarzanych  w oparciu o zgodę – zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia/realizacji umowy z firmą.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.