ENDOFER 20

Kompleks dekstranu i żelaza (III), 20g/100 ml

Roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

ULOTKA INFORMACYJNA

1.     NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY
ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
FATRO S.p.A., Via Emilia 285 – 40064 Ozzano Emilia (BO), Włochy
2.     NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
ENDOFER 20; 20 g/100 ml, roztwór do wstrzykiwań dla świń i bydła
3.     SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)
Kompleks dekstranu i żelaza (III) 20 g/100 ml
4.     WSKAZANIA LECZNICZE
Zapobieganie i leczenie niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza u prosiąt oraz cieląt.
5.     PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na dekstran żelaza, niewydolność nerek, zaburzenia czynności wątroby, niedokrwistości spowodowane innymi czynnikami niż niedobór żelaza.
6.     DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
U prosiąt mogą wystąpić sporadycznie objawy wstrząsu anafilaktycznego,
a w przypadkach skrajnych upadki.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).
7.     DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Świnia, bydło.
8.     DAWKOWANIE I DROGA(-I) PODANIA
Podawać domięśniowo w okolicy udowej lub dootrzewnowo (co jest wskazane u prosiąt) w dawkach:
Prosięta:
zapobiegawczo: 1 ml/sztukę (co odpowiada 200 mg żelaza) w 4 dniu życia. W razie konieczności powtórzyć po 3 tygodniach.
leczniczo: 1 ml/sztukę (co odpowiada 200 mg żelaza) niezwłocznie po wystąpieniu objawów niedokrwistości. W przypadku ciężkiego przebiegu choroby należy podwoić dawkę lub powtórzyć podanie po 10-14 dniach.
Cielęta: 2,5 ml/sztukę (co odpowiada 500 mg żelaza).
9.     ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Brak.
10.   OKRES KARENCJI
Tkanki jadalne – zero dni.
11.   SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU
I TRANSPORCIE
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
12.   SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE
Preparatu nie należy podawać łącznie z tetracyklinami i związkami chelatowymi, ponieważ sole żelaza mogą z nimi tworzyć trudno rozpuszczalne kompleksy uniemożliwiające ich wchłanianie.
Objawami przedawkowania są bladość i nadżerki błon śluzowych, ciemny kał, krwawe biegunki, tachykardia, spadek ciśnienia tętniczego, objawy wstrząsu oraz duszność i apatia. W przypadku przedawkowania należy podać związku chelatujące jony żelaza.
13.   SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO  PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.
14.   DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI
23/08/2010
15.   INNE INFORMACJE
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego:
FATRO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bolońska 1
55-040 Kobierzyce
Tel.071/311 11 11, 311 10 53 Fax 071/311 11 82
Dostępne opakowania:
Butelki ze szkła lub z LDPE zawierające 100 ml produktu.

Nasi konsultanci

Joanna Kanikuła-Kolany

Kierownik Działu Handlowego
region południowo-zachodni –

Piotr Bajda

Doradca Klienta
region południowo-wschodni
Polska centralna 
 
region północno-wschodni

Oświadczam, że jestem lekarzem weterynarii lub osobą profesjonalnie związaną z obrotem
i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych.