Fatroximin D.C.

Rifaksymina, 100 mg/5 ml

Zawiesina dowymieniowa dla bydła

ULOTKA INFORMACYJNA

1.     NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
FATRO S.p.A., Via Emilia 285 – 40064 Ozzano Emilia (BO), Włochy
2.     NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Fatroximin D.C. 100 mg/5 ml zawiesina dowymieniowa dla bydła
3.     SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ
Rifaksymina   100 mg/5 ml
4.     WSKAZANIA LECZNICZE
Leczenie i profilaktyka zapaleń gruczołu mlekowego w okresie zasuszania u krów. Preparat wprowadzony po ostatnim udoju leczy podkliniczne stany mastitis powstałe w okresie laktacji, zapobiega nowym zakażeniom w okresie przedporodowym, jak również przeciwdziała wystąpieniu ostrych stanów mastitis w okresie okołoporodowym.
5.     PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u krów w okresie laktacji.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na rifamycyny.
6.     DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Nie stwierdzono.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).
7.     DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Bydło
8.     DAWKOWANIE I DROGA PODANIA
Podawać jednorazowo 5 ml tubostrzykawkę na ćwiartkę wymienia najlepiej bezpośrednio po ostatnim udoju, nie później niż 35 dni przed terminem porodu. Po dokładnym zdojeniu resztek mleka, zdezynfekować skórę strzyków, wprowadzić zawartość jednej tubostrzykawki przez kanał strzykowy i rozmasować wymię, aby rozprowadzić zawiesinę po całym gruczole.
9.     ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Brak.
10.   OKRESY KARENCJI
Tkanki jadalne – zero dni. Wymię krowy nie nadaje się do konsumpcji w okresie od aplikacji preparatu do wystąpienia laktacji po porodzie.
Mleko krów – 2 dni po porodzie, przy zastosowaniu preparatu nie później niż 35 dni przed wycieleniem.
11.   SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU
I TRANSPORCIE
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.
12.   SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE
Stosować wyłącznie w okresie zasuszania.
13.   SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.
14.   DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI
07/09/2010
15.   INNE INFORMACJE
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego:
FATRO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bolońska 1
55-040 Kobierzyce
Tel.071/311 11 11, 311 10 53 Fax 071/311 11 82
Dostępne opakowania:
Pudełka tekturowe zawierające 4 lub 12 tubostrzykawek.
Charakterystyka tubostrzykawek
Preparat FATROXIMIN D. C. jest dostarczany w tubostrzykawce zaopatrzonej w system „Twinsert” ułatwiający podawanie dowymieniowe. Kaniula tubostrzykawki z systemem „Twinsert” pozwala, zależności od potrzeb, podawać lek płytko lub głęboko do kanału strzykowego.
Najnowsze badania dowodzą, że płytkie podawanie leków do kanału strzykowego w znacznym stopniu redukuje możliwość pojawienia się nowych infekcji gruczołu mlekowego.
Głębokie podanie leku rozszerza zwieracz strzyka, przez co ułatwia wniknięcie bakterii do kanału strzykowego i jednocześnie przenosi je z warstwy keratynowej okrywającej kanał strzykowy, bezpośrednio do cysterny strzykowej.
W przypadku podania płytkiego kaniula jest wprowadzana tylko na kilka milimetrów do kanału strzykowego, dzięki czemu unika się rozszerzenia zwieracza i uszkodzenia warstwy keratynowej, a antybiotyk jest deponowany wzdłuż kanału strzykowego.
U bardzo nerwowych krów, w przypadku zwężenia kanałów strzykowych lub w innych szczególnych sytuacjach głębokie umieszczenie kaniuli w kanale strzykowym jest łatwiejszą drogą podania leku.
PODANIE PŁYTKIE
                                  
zdjąć końcówkę zabezpieczającą                   podać lek
PODANIE GŁĘBOKIE
                                  
zdjąć końcówkę zabezpieczającą                   odłączyć wstawkę do podawania
                                                                        płytkiego przez jej odkręcenie
                                  
zdjąć wstawkę do podawania płytkiego                     podać lek

Nasi konsultanci

Joanna Kanikuła-Kolany

Kierownik Działu Handlowego
region południowo-zachodni –

Piotr Bajda

Doradca Klienta
region południowo-wschodni
Polska centralna 
 
region północno-wschodni

Oświadczam, że jestem lekarzem weterynarii lub osobą profesjonalnie związaną z obrotem
i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych.