PRONESTESIC

Prokaina + Adrenalina (40 mg + 0,036 mg)/ml

Roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń, koni i owiec

ULOTKA INFORMACYJNA

1.   NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY
ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
FATRO S.p.A. – Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Włochy.
2.   NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Pronestesic 40 mg/ml + 0,036 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, świń i owiec
prokainy chlorowodorek + adrenaliny winian
   
3.   ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI
Każdy ml zawiera:
Substancje czynne:
Prokainy chlorowodorek      40 mg
(co odpowiada 34,65 mg prokainy)
Adrenaliny winian                                         0,036 mg
(co odpowiada 0,02 mg epinefryny)
Substancje pomocnicze:
Sodu pirosiarczyn (E223) 1 mg
Metylu parahydroksybenzoesan sodowy (E219)  1,15 mg
Disodu edetynian   0,1 mg
Klarowny, bezbarwny roztwór bez widocznych cząstek.
4.   WSKAZANIA LECZNICZE
Konie, bydło, świnie i owce:
– znieczulenie miejscowe o długotrwałym efekcie znieczulającym
– znieczulenie nasiękowe oraz znieczulenie przewodowe (patrz punkt 12).
5.   PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u zwierząt znajdujących się w stanie wstrząsu.
Nie stosować u zwierząt, u których występują problemy z układem sercowo-naczyniowym.
Nie stosować u zwierząt leczonych sulfonamidami.
Nie stosować u zwierząt leczonych fenotiazyną (patrz punkt 12).
Nie stosować z wziewnymi lekami znieczulającymi na bazie cyklopropanu lub halotanu (patrz punkt 12).
Nie stosować do znieczulania obszarów takich jak uszy, ogon, prącie itp., z uwagi na ryzyko martwicy tkanek związanej z całkowitym zatrzymaniem krążenia, spowodowanym obecnością epinefryny (substancja powodująca zwężanie naczyń krwionośnych).
Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie podawać dożylnie ani dostawowo.
Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na anestetyki miejscowe należące do podgrupy estrów lub w przypadku możliwych alergicznych reakcji krzyżowych na kwas p-aminobenzoesowy oraz sulfonamidy.
6.   DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
W bardzo rzadkich przypadkach prokaina może powodować niedociśnienie.
Po podaniu prokainy, szczególnie u koni, bardzo rzadko stwierdzano pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (niepokój, drżenia, drgawki).
Dość często prokaina powoduje występowanie reakcji alergicznych, niemniej jednak reakcje anafilaktyczne zaobserwowano tylko w rzadkich przypadkach.
Znane są przypadki nadwrażliwości na anestetyki o działaniu miejscowym należące do podgrupy estrów.
W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do tachykardii (epinefryna). W przypadku niezamierzonego wstrzyknięcia donaczyniowego często dochodzi do reakcji toksycznych. Powyższe reakcje objawiają się pobudzeniem ośrodkowego układu nerwowego (niepokojem, drżeniem, drgawkami), a następnie depresją. Następnie dochodzi do śmierci w wyniku porażenia układu oddechowego. W przypadku pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego należy podać barbiturany o krótkotrwałym działaniu oraz produkty zakwaszające mocz, które wspomogą wydalanie nerkowe. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych można podać leki przeciwhistaminowe lub kortykosteroidy. W razie wystąpienia wstrząsu alergicznego należy podać epinefrynę.
Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty).
W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.
Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania (www.urpl.gov.pl)
   
7.   DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Konie, bydło, świnie i owce.
8.   DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA
Podanie podskórne, podanie okołonerwowe.
Znieczulenie miejscowe lub nasiękowe: wstrzyknięcie do tkanki podskórnej lub wokół danego obszaru
2,5-10 ml produktu/zwierzę (co odpowiada 100-400 mg prokainy chlorowodorku + 0,09-0,36 mg adrenaliny winianu)
Znieczulenie przewodowe: wstrzyknięcie w pobliżu gałęzi nerwu
5-10 ml produktu/zwierzę (co odpowiada 200-400 mg prokainy chlorowodorku + 0,18-0,36 mg adrenaliny winianu).
W przypadku znieczulania miejscowego dolnych części kończyn u koni, dawka w zależności od jej wielkości powinna zostać podzielona na dwie iniekcje lub więcej. Proszę przeczytać także punkt 12.
Korek można przekłuć do 20 razy.
9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Nie podawać dożylnie ani dostawowo.
Aby uniknąć niezamierzonego podania donaczyniowego, przed wstrzyknięciem należy dokładnie potwierdzić właściwe położenie igły do wstrzykiwań poprzez aspirację i sprawdzenie czy nie zawiera krwi.
Fiolka może zostać nakłuta do 20 razy.
   
10.      OKRES(Y) KARENCJI
Konie, bydło i owce:
Tkanki jadalne: zero dni
Mleko: zero godzin
Świnie:
Tkanki jadalne: zero dni
11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie i pudełku tekturowym po upływie „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.
12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA
Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
Brak
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania:
W przypadku anestetyków o działaniu miejscowym, lokalne uszkodzenia tkanek takie, jak rany lub ropnie mogą być trudne do znieczulenia.
Znieczulenie miejscowe wykonywać w temperaturze otoczenia. W wyższych temperaturach ryzyko reakcji toksycznych jest większe ze względu na większe wchłanianie prokainy.
Podobnie, jak w przypadku innych anestetyków miejscowych zawierających prokainę, produkt ten należy stosować z zachowaniem należytej ostrożności u zwierząt z padaczką lub ze zmianami w funkcjonowaniu układu oddechowego lub nerek.
Wstrzyknięcie omawianego produktu w pobliżu brzegów ran może doprowadzić do martwicy wzdłuż ich krawędzi.
Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania niniejszego produktu w obrębie kończyn tylnych ze względu na ryzyko niedokrwienia.
Zachować ostrożność w przypadku stosowania u koni ze względu na ryzyko wystąpienia trwałych przebarwień sierści w miejscu wstrzyknięcia, tj. zmiany koloru na biały.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Produkt może działać drażniąco na skórę, oczy i nabłonek jamy ustnej. Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. W przypadku kontaktu ze skórą, dostania się do oczu lub jamy ustnej natychmiast obficie przemyć wodą. W przypadku podrażnienia należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Przypadkowa samoiniekcja może skutkować zaburzeniami w układzie krążenia i (lub) w centralnym układzie nerwowym. Należy zachować ostrożność i unikać przypadkowej samoiniekcji. Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Nie prowadzić pojazdów.
Osoby o znanej nadwrażliwości na prokainę, epinefrynę lub inne leki miejscowo znieczulające należące do grupy estrów, jak również pochodne kwasu p-aminobenzoesowego lub sulfonamidy powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
Stosowanie w okresie ciąży i laktacji:
Prokaina przenika barierę łożyskową i jest wydalana z mlekiem. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Prokaina hamuje działanie sulfonamidów w wyniku przemiany biologicznej w kwas p-aminobenzoesowy, będącego antagonistą sulfonamidu.
Prokaina wydłuża działanie leków zwiotczających.
Prokaina wzmacnia działanie leków przeciwarytmicznych, jak na przykład prokainamid.
Epinefryna wzmacnia działanie przeciwbólowych leków znieczulających na serce.
Nie stosować z wziewnymi lekami znieczulającymi na bazie cyklopropanu lub halotanu, ponieważ zwiększają one wrażliwość serca na działanie epinefryny (sympatykomimetyk) i mogą powodować arytmię.
W związku z powyższym, lekarz weterynarii może dostosowywać dawkę oraz powinien uważnie obserwować stan zwierzęcia po podaniu.
Nie podawać równocześnie z innymi lekami sympatykomimetycznymi, gdyż może to powodować zwiększone działanie toksyczne.
Jeżeli adrenalina jest stosowana z lekami pobudzającymi skurcze macicy może wystąpić nadciśnienie.
Równoczesne stosowanie adrenaliny i glikozydów nasercowych (np. digoksyny) może zwiększać ryzyko wystąpienia arytmii.
Niektóre leki przeciwhistaminowe (np. chlorfeniramina) mogą wzmacniać działanie adrenaliny.
Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Objawy związane z przedawkowaniem powiązane są z symptomami pojawiającymi się w
przypadku niezamierzonego wstrzyknięcia donaczyniowego, jak opisano w rozdziale 6.
Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
Roztwór jest niekompatybilny z produktami zasadowymi, taninami lub jonami metali.
13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE
Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI
23/08/2021
15. INNE INFORMACJE
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego:
FATRO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bolońska 1, 55-040 Kobierzyce
Tel. 071 311 11 11, 071 311 10 53
Fax 071 311 11 82
Dostępne opakowania:
Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę 50 ml
Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę 100 ml
Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę 250 ml
Pudełko tekturowe zawierające 10 fiolek 100 ml
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Nasi konsultanci

Joanna Kanikuła-Kolany

Kierownik Działu Handlowego
region południowo-zachodni –

Piotr Bajda

Doradca Klienta
region południowo-wschodni
Polska centralna 
 
region północno-wschodni

Oświadczam, że jestem lekarzem weterynarii lub osobą profesjonalnie związaną z obrotem
i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych.